Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
241
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมผู้บริหาร
2558-06-03
ช่วงเช้า
220
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
242
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมกลุ่มนิเทศฯ
2558-06-03
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
243
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม อ.ก.ค.ศ.
2558-06-02
ช่วงเช้า
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พรทิวา
244
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเขตฯ
2558-06-02
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มอำนวยการ
จินดา
245
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
2558-05-29
ทั้งวัน
185
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ราวดี
246
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
2558-05-28
ทั้งวัน
185
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ราวดี
247
ห้องประชุมมิตรภาพ กลั่นกรองย้าย 38 ค.(2)
2558-05-28
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนนทนา แก้วจุลลา
248
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
2558-05-27
ทั้งวัน
185
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ราวดี
249
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ เปิดเขตสุจริต
2558-05-26
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
250
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเขต สพป.สน.3
2558-05-26
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
251
ห้องประชุมมิตรภาพ ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
2558-05-25
ช่วงบ่าย
25
กลุ่มนโยบายและแผน
ศศินันท์
252
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมทางไกล พลิกโฉม
2558-05-24
ทั้งวัน
200
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
253
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมทางไกล พลิกโฉม
2558-05-23
ทั้งวัน
200
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
254
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขต ฯ
2558-05-19
ทั้งวัน
14
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
พิศมัย เลขาโสภณ
255
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมเจ้าหน้าที่
2558-05-19
ช่วงบ่าย
90
กลุ่มอำนวยการ
นางสาววริศรา
256
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการครูผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
2558-05-18
ช่วงบ่าย
40
กลุ่มอำนวยการ
นายสมสวาท ประเสริฐสังข์
257
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเขต สพป.สน.3
2558-05-12
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
258
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม อกคศ.
2558-05-11
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
259
ห้องประชุมมิตรภาพ การฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาโท ม.นครพนม
2558-05-08
ทั้งวัน
10
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปรินดา สุรภักดิ์
260
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน
2558-05-07
ทั้งวัน
50
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
261
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน
2558-05-06
ทั้งวัน
30
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
262
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมผู้บริหารเขต สพป.สน.3
2558-05-06
ช่วงเช้า
200
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
263
ห้องประชุมมิตรภาพ โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฯ
2558-05-04
ช่วงเช้า
20
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จรัญ
264
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเอกชน
2558-05-04
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอรอุมา
265
ห้องประชุมมิตรภาพ การฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาโท ม.นครพนม
2558-04-30
ทั้งวัน
10
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปรินดา สุรภักดิ์
266
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ คณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ภาค ข
2558-04-30
ช่วงบ่าย
100
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
267
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมเขตสุจริต
2558-04-29
ช่วงเช้า
40
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
268
ห้องประชุมมิตรภาพ การฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาโท ม.นครพนม
2558-04-28
ทั้งวัน
10
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปรินดา สุรภักดิ์
269
ห้องประชุมมิตรภาพ การฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาโท ม.นครพนม
2558-04-27
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปรินดา สุรภักดิ์
270
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ การจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2557
2558-04-24
ทั้งวัน
65
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศุจิกา
[หน้าก่อน = 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9/28 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template