Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
211
ห้องประชุมมิตรภาพ คัดเลือกบุคลคลากรวิทย์
2558-06-26
ทั้งวัน
70
กลุ่มอำนวยการ
นายสมสวาท ประเสริฐสังข์
212
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ คัดเลือกบุคลคลากรวิทย์
2558-06-26
ช่วงเช้า
70
กลุ่มอำนวยการ
นายสมสวาท ประเสริฐสังข์
213
ห้องประชุมใจใส คัดเลือก รร.ขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินดอกผลอาการกลางวัน
2558-06-26
ช่วงบ่าย
9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จรัญ
214
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมเตรียมความพร้อม PISA
2558-06-25
ทั้งวัน
30
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
215
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมเตรียมความพร้อม PISA
2558-06-25
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
216
ห้องประชุมใจใส คัดเลือก รร.ขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินดอกผลอาการกลางวัน
2558-06-25
ช่วงบ่าย
9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จรัญ
217
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมเตรียมความพร้อม PISA
2558-06-24
ทั้งวัน
30
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
218
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมเตรียมความพร้อม PISA
2558-06-24
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
219
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเขต สพป.สน.3
2558-06-23
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
จินดา แสนสุริวงศ์
220
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม อกคศ.8/2558
2558-06-22
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
221
ห้องประชุมมิตรภาพ ย้ายและแต่งตั้งครู
2558-06-19
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิสนี พรมแก้ว
222
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ จัดทำข้อมูลอัตรากำลังครู 58
2558-06-19
ทั้งวัน
100
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิภาดา ตระกูลเจริญ
223
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมกลั่นกรอง
2558-06-18
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นายสกล
224
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ จัดทำข้อมูลอัตรากำลังครู 58
2558-06-18
ทั้งวัน
0
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิภาด
225
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ แข่งขันทักษะภาษาไทย
2558-06-17
ทั้งวัน
250
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
226
ห้องประชุมมิตรภาพ แข่งขันทักษะภาษาไทย
2558-06-17
ทั้งวัน
50
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
227
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมแกนนำพลิกโฉมรร.BBL
2558-06-16
ช่วงบ่าย
25
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
228
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมเจ้าหน้าที่
2558-06-16
ช่วงบ่าย
90
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
229
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม รอง ผอ.สพป.สน.3/ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
2558-06-16
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
230
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมกรรมการแข่งขันภาษาไทย
2558-06-15
ทั้งวัน
70
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
231
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมครูคุมประพฤตินักเรยน
2558-06-11
ทั้งวัน
100
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
232
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมประธานศูนย์
2558-06-11
ช่วงบ่าย
40
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
233
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมครูคุมประพฤตินักเรียน
2558-06-10
ทั้งวัน
120
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
234
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมค่ายนักเรียนภาษาอังกฤษ
2558-06-10
ช่วงเช้า
30
จิราพร เลิศลำหวาน
235
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมครูคุมประพฤตินักเรยน
2558-06-09
ทั้งวัน
100
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
236
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเขต สพป.สน.3
2558-06-09
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
237
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม ทุน CCF
2558-06-08
ทั้งวัน
30
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุทธิมา สาริบุตร
238
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมโรงเรียนวิถีพุทธ
2558-06-05
ทั้งวัน
180
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
239
ห้องประชุมมิตรภาพ สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษา
2558-06-05
ช่วงเช้า
6
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จรัญ
240
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเอกชน
2558-06-04
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอรอุมา
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/28 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template