Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
151
ห้องประชุมมิตรภาพ การจัดทำร่างแผนบูรณาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2558-08-06
ช่วงเช้า
15
กลุ่มอำนวยการ
นางฉวีวรรณ ก้อนแพง
152
ห้องประชุมมิตรภาพ รับการตรวจจุดเน้น ระยะที่ 2
2558-08-05
ทั้งวัน
50
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
153
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2558-08-05
ช่วงเช้า
220
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
154
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง
2558-08-04
ช่วงเช้า
50
กลุ่มอำนวยการ
พิชิตชัย
155
ห้องประชุมไมตรีจิต การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี
2558-08-03
ทั้งวัน
50
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
156
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ bbl
2558-07-29
ทั้งวัน
100
กลุ่มอำนวยการ
นางสุภาพร
157
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม อกคศ. ครั้งที่ 10/2558
2558-07-28
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
158
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุม bbl
2558-07-28
ทั้งวัน
180
กลุ่มอำนวยการ
นางสุภาพร
159
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สัมนาคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2558-07-27
ทั้งวัน
105
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุทธิมา สาริบุตร
160
ห้องประชุมมิตรภาพ มิตรภาพ
2558-07-27
ช่วงเช้า
15
กลุ่มอำนวยการ
นางวิสนี
161
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ พัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
2558-07-25
ทั้งวัน
140
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอรอุมา
162
ห้องประชุมมิตรภาพ Google App For Education
2558-07-25
ช่วงเช้า
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร
163
ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก
2558-07-24
ช่วงเช้า
20
กลุ่มนโยบายและแผน
สงวน หีบแก้ว
164
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมgoogle apps for education
2558-07-24
ทั้งวัน
65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ดนัย ศรีวงษา
165
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประเมินเขตสุจริต
2558-07-23
ทั้งวัน
0
กลุ่มอำนวยการ
นางปิยะพร พรมวัง
166
ห้องประชุมมิตรภาพ ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปี 56, 57
2558-07-23
ทั้งวัน
200
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร
167
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประเมินเขตสุจริต
2558-07-22
ทั้งวัน
90
กลุ่มอำนวยการ
นางปิยะพร พรมวัง
168
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
2558-07-21
ทั้งวัน
200
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
169
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม สสคบ
2558-07-21
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาววริศรา
170
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมศูนย์ธาตุ
2558-07-20
ทั้งวัน
90
กลุ่มอำนวยการ
นางปิยะพร พรมวัง
171
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเขต
2558-07-20
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
จินดา แสนสุริวงศ์
172
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ พัฒนาครูเอกชน
2558-07-19
ทั้งวัน
140
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
อรอุมา
173
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมgoogle apps for education
2558-07-19
ช่วงเช้า
65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ดนัย ศรีวงษา
174
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมgoogle apps for education
2558-07-19
ช่วงบ่าย
65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ดนัย ศรีวงษา
175
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2558-07-18
ทั้งวัน
60
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
176
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมgoogle apps for education
2558-07-18
ช่วงเช้า
65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ดนัย ศรีวงษา
177
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมgoogle apps for education
2558-07-18
ช่วงบ่าย
65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ดนัย ศรีวงษา
178
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2558-07-17
ทั้งวัน
60
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
179
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมจัดสรรอัตราเกษียณ ปี 2557
2558-07-16
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิภาดา ตระกูลเจริญ
180
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ พรบ.อำนวยความสะดวก
2558-07-16
ช่วงบ่าย
364
กลุ่มอำนวยการ
จินดา แสนสุริวงศ์
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/28 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template