Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
721
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
2557-05-20
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
722
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2557-05-19
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
723
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2557-05-18
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
724
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุม โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.)
2557-05-15
ช่วงเช้า
6
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จรัญ
725
ห้องประชุมใจใส ประชุมจัดทำหลักสูตร
2557-05-14
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
726
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมวิทยากรอบรมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
2557-05-12
ทั้งวัน
60
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
727
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุม กตปน.
2557-05-12
ทั้งวัน
25
ผู้ดูแลระบบ
จิราพร เลิศลำหวาน
728
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดสรรงบประมาณปี 2557
2557-05-08
ช่วงเช้า
18
กลุ่มนโยบายและแผน
คนึงนิช ผาสุข
729
ห้องประชุมไมตรีจิต คณะกรรมคุรุสภาเขต ฯ
2557-05-07
ช่วงเช้า
15
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
จนท.คุรุสภา
730
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมผู้บริหาร
2557-04-30
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
731
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ Intranet เพื่อจัดการเรียนการสอน
2557-04-29
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
732
ห้องประชุมไมตรีจิต การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นและหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม2557
2557-04-29
ช่วงเช้า
7
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
จนท.คุรุสภา
733
ห้องประชุมมิตรภาพ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นและหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม2557
2557-04-29
ช่วงเช้า
50
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
จนท.คุรุสภา
734
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ Intranet เพื่อจัดการเรียนการสอน
2557-04-28
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
735
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ Intranet เพื่อจัดการเรียนการสอน
2557-04-25
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
736
ห้องประชุมใจใส คณะกรรมการกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
2557-04-25
ช่วงเช้า
15
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
737
ห้องประชุมใจใส คัดเลือก คุรุสดุดี 2557
2557-04-25
ช่วงบ่าย
7
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
จนท.คุรุสภา
738
ห้องประชุมมิตรภาพ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนขนาดเล็ก
2557-04-25
ช่วงเช้า
12
กลุ่มนโยบายและแผน
ศศินันท์ บุตทศ
739
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ Intranet เพื่อจัดการเรียนการสอน
2557-04-24
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
740
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
2557-04-23
ทั้งวัน
30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
741
ห้องประชุมใจใส คัดเลือก คุรุสดุดี 2557
2557-04-23
ช่วงเช้า
7
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
จนท.คุรุสภา
742
ห้องประชุมใจใส ประชุมโบนัสปี 2555
2557-04-23
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พรทิวา
743
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ฯ
2557-04-22
ทั้งวัน
130
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
744
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556
2557-04-22
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
745
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556
2557-04-22
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
746
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ฯ
2557-04-21
ทั้งวัน
130
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
747
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556
2557-04-21
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
748
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556
2557-04-21
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
749
ห้องประชุมใจใส ประชุมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 60 พรรษา ช่วงชั้นที่ 1
2557-04-19
ทั้งวัน
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
750
ห้องประชุมใจใส ประชุมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 60 พรรษา ช่วงชั้นที่ 1
2557-04-18
ทั้งวัน
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
[หน้าก่อน = 24] กำลังแสดงหน้าที่ 25/28 [หน้าถัดไป = 26]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template