Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
631
ห้องประชุมมิตรภาพ คณะกรรมการติดตามประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็กBest
2557-08-07
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มนโยบายและแผน
ศศินันท์ บุตทศ
632
ห้องประชุมมิตรภาพ คณะกรรมการค่ายนักเรียนไทยสุขภาพดีฯ
2557-08-06
ทั้งวัน
195
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศุจิกา อ้วนละมัย
633
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2557-08-05
ช่วงบ่าย
100
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุทธิมา
634
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่าย OBEC Net(Wifo Network)
2557-08-03
ทั้งวัน
182
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
635
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมคณะทำงานระบบเครือข่าย WiFi Network
2557-08-02
ทั้งวัน
35
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
636
ห้องประชุมใจใส ประชุมชี้แจงโรงเรียนรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2557-08-01
ทั้งวัน
25
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
637
ห้องประชุมมิตรภาพ คณะกรรมการชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
2557-07-31
ช่วงเช้า
15
กลุ่มนโยบายและแผน
ศศินันท์ บุตทศ
638
ห้องประชุมมิตรภาพ ประกวดพุทธวจน
2557-07-30
ทั้งวัน
200
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
639
ห้องประชุมไมตรีจิต ประกวดพุทธวจน
2557-07-30
ทั้งวัน
200
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
640
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประกวดพุทธวจน
2557-07-30
ทั้งวัน
200
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
641
ห้องประชุมใจใส อกคศ. ครั้งที่ 5/2557
2557-07-30
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนาตกา ผิดโพนม่วง
642
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2557-07-29
ทั้งวัน
130
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
643
ห้องประชุมไมตรีจิต คณะกรรมการประชุม กยศ
2557-07-29
ช่วงบ่าย
25
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
644
ห้องประชุมไมตรีจิต อบรมครูโรงเรียนเครือข่ายสุจริต
2557-07-28
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
645
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมครูโรงเรียนเครือข่ายสุจริต
2557-07-28
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
646
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมครูโรงเรียนเครือข่ายสุจริต
2557-07-28
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
647
ห้องประชุมใจใส เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
2557-07-28
ช่วงบ่าย
30
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกัลยา ทองนุ้ย
648
ห้องประชุมมิตรภาพ อบรมครูโรงเรียนเครือข่ายสุจริต
2557-07-27
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
649
ห้องประชุมไมตรีจิต อบรมครูโรงเรียนเครือข่ายสุจริต
2557-07-27
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
650
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมครูโรงเรียนเครือข่ายสุจริต
2557-07-27
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
651
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 3 กลุ่มสาระ
2557-07-26
ทั้งวัน
60
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
652
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมผู้บริหาร
2557-07-25
ช่วงเช้า
200
กลุ่มอำนวยการ
นางพันทอง
653
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 3 กลุ่มสาระ
2557-07-25
ช่วงเช้า
60
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
654
ห้องประชุมใจใส ประชุมกลุ่มนิเทศ
2557-07-23
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
655
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมออกข้อสอบ LAS
2557-07-22
ทั้งวัน
80
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
656
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมคณะบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
2557-07-22
ช่วงเช้า
30
กลุ่มอำนวยการ
นางพันทอง
657
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมออกข้อสอบ LAS
2557-07-21
ทั้งวัน
80
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
658
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมออกข้อสอบ LAS
2557-07-20
ทั้งวัน
80
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
659
ห้องประชุมไมตรีจิต ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม
2557-07-18
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
660
ห้องประชุมมิตรภาพ ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม
2557-07-18
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
[หน้าก่อน = 21] กำลังแสดงหน้าที่ 22/28 [หน้าถัดไป = 23]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template