Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
601
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมประธานศูนย์เตรียมงานศิลปหัตถกรรม
2557-08-29
ช่วงเช้า
20
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
602
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2557-08-28
ช่วงเช้า
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
603
ห้องประชุมใจใส ประชุมกลุ่มนิเทศฯ
2557-08-28
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
604
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ควบคุมภายใน
2557-08-26
ทั้งวัน
80
กลุ่มอำนวยการ
นางสมพร
605
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ควบคุมภายใน
2557-08-25
ทั้งวัน
80
กลุ่มอำนวยการ
นางสมพร
606
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ กพ.7
2557-08-24
ทั้งวัน
100
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนาตกา ผิวโพนม่วง
607
ห้องประชุมมิตรภาพ ค่ายนักเรียนไทยสุขภาพดีฯ
2557-08-23
ทั้งวัน
250
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศุจิกา อ้วนละมัย
608
ห้องประชุมไมตรีจิต ค่ายนักเรียนไทยสุขภาพดีฯ
2557-08-23
ช่วงเช้า
250
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศุจิกา อ้วนละมัย
609
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ค่ายนักเรียนไทยสุขภาพดีฯ
2557-08-23
ช่วงบ่าย
250
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศุจิกา อ้วนละมัย
610
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ กพ.7
2557-08-23
ทั้งวัน
100
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนาตกา ผิวโพนม่วง
611
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัย
2557-08-22
ทั้งวัน
180
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
612
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมข้าราชการเกษียณ
2557-08-22
ช่วงเช้า
34
กลุ่มอำนวยการ
จ.อ.หญิงปิยะพร
613
ห้องประชุมมิตรภาพ ปรชุมรองและผอ.กลุ่ม
2557-08-22
ช่วงเช้า
25
กลุ่มอำนวยการ
จ.อ.หญิงปิยะพร
614
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัย
2557-08-21
ทั้งวัน
180
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
615
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมครูวิทยากรสร้างภูมิคุมกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
2557-08-20
ทั้งวัน
200
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุกัลยา
616
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมกรรมการประกวดห้องสมุดตามโครงการรักการอ่าน
2557-08-19
ช่วงเช้า
45
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
617
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคม
2557-08-19
ทั้งวัน
180
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศิริพันธ์ุ บุปผาเวียง
618
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดซื้อจัดจ้าง
2557-08-19
ทั้งวัน
10
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายศิริโรจน์
619
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคม
2557-08-18
ทั้งวัน
180
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศิริพันธ์ุ บุปผาเวียง
620
ห้องประชุมมิตรภาพ ประกวด Best Practice การศึกษาพิเศษ
2557-08-15
ทั้งวัน
150
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ราวดี
621
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประกวด Best Practice การศึกษาพิเศษ
2557-08-15
ช่วงเช้า
150
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ราวดี
622
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประกวด Best Practice การศึกษาพิเศษ
2557-08-15
ช่วงบ่าย
150
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ราวดี
623
ห้องประชุมไมตรีจิต แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
2557-08-14
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
624
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คัดเลือก กตปน
2557-08-14
ช่วงเช้า
15
กลุ่มอำนวยการ
นางพันทอง
625
ห้องประชุมมิตรภาพ แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
2557-08-14
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
626
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
2557-08-14
ทั้งวัน
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
627
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมกรรมการพาทีสร้างสรรค์
2557-08-13
ช่วงเช้า
20
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
628
ห้องประชุมมิตรภาพ ห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข
2557-08-09
ทั้งวัน
32
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายไตรทอง สืบเชื้องาม
629
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประชุม
2557-08-07
ช่วงเช้า
5
กลุ่มอำนวยการ
นางพันทอง
630
ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ประชุมคณะวิทยากรชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ (Mobile Team)
2557-08-07
ช่วงบ่าย
11
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกัลยา ทองนุ้ย
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/28 [หน้าถัดไป = 22]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template