Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
31
ห้องประชุมมิตรภาพ การประกวดสุนทรพจน์
2558-10-16
ช่วงเช้า
25
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศุจิกา อ้วนละมัย
32
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมคณะกรรมการกีฬาระดับเขต
2558-10-16
ช่วงบ่าย
70
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุทธิมา สาริบุตร
33
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-16
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
34
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2558-10-16
ช่วงเช้า
100
กลุ่มอำนวยการ
นายบุญไทย
35
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-15
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
36
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2558-10-15
ช่วงเช้า
100
กลุ่มอำนวยการ
นายบุญไทย
37
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-14
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
38
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2558-10-13
ช่วงเช้า
220
กลุ่มอำนวยการ
จินดา แสนสุริวงศ์
39
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-13
ช่วงเช้า
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
40
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-12
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
41
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-09
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
42
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม อกคศ. ครั้งที่ 13/2558
2558-10-09
ช่วงเช้า
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
43
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม อกคศ. ครั้งที่ 13/2558
2558-10-09
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
44
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-08
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
45
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมกรรมการเขตพื้นที่
2558-10-07
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มอำนวยการ
จินดา แสนสุริวงศ์
46
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-07
ช่วงเช้า
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
47
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-06
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
48
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม ผู้บริหารเขต
2558-10-06
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
49
ห้องประชุมไมตรีจิต จัดซื้อจ้าง
2558-10-05
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
50
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเขต สพป.สน.3
2558-09-29
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
51
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม อกคศ. ครั้งที่ 12/2558
2558-09-29
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
52
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ มอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
2558-09-29
ทั้งวัน
135
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุกัลยา ทองนุ้ย
53
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมบุคคล
2558-09-29
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางฉวีวรรณ
54
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ งานเกษียณอายุราชการ ผอ.เขตและรอง ผอ.
2558-09-28
ทั้งวัน
230
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
55
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน (1 ตุลาคม 2558)
2558-09-28
ช่วงเช้า
40
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
56
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน (1 ตุลาคม 2558)
2558-09-28
ช่วงบ่าย
40
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาตกา ผิวโพนม่วง
57
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมบุคคล
2558-09-28
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางฉวีวรรณ
58
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ งานเกษียณอายุราชการ
2558-09-25
ทั้งวัน
230
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
59
ห้องประชุมมิตรภาพ งานเกษียณอายุราชการ
2558-09-25
ช่วงเช้า
230
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
60
ห้องประชุมมิตรภาพ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2558-09-24
ช่วงเช้า
100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/28 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template