Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
331
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-22
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
332
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-21
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
333
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-20
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
นางนารีทิพย์ วิเศษอุด
334
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-19
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
นางนารีทิพย์ วิเศษอุด
335
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-18
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
นางนารีทิพย์ วิเศษอุด
336
ห้องประชุมไมตรีจิต เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-17
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
337
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การศึกษาพิเศษฯ(จากศูนย์การศึกษาพิเศษสกลนคร)
2558-02-17
ช่วงเช้า
25
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ราวดี
338
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การศึกษาพิเศษฯ(จากศูนย์การศึกษาพิเศษสกลนคร)
2558-02-17
ช่วงบ่าย
25
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ราวดี
339
ห้องประชุมมิตรภาพ คณะกรรมการชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
2558-02-13
ช่วงเช้า
15
กลุ่มนโยบายและแผน
ศศินันท์
340
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ พิธีมอบเครื่องราชฯ ปี 56
2558-02-12
ช่วงเช้า
120
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนาตกา ผิวโพนม่วง
341
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมบ้านนักวิทย์
2558-02-11
ช่วงบ่าย
65
กลุ่มอำนวยการ
นางนิติพร
342
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2558-02-11
ช่วงเช้า
80
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
343
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
2558-02-10
ช่วงเช้า
40
กลุ่มอำนวยการ
จิราพร เลิศลำหวาน
344
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม อกคศ. ครั้งที่ 2/2558
2558-02-09
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนาตกา ผิวโพนม่วง
345
ห้องประชุมมิตรภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2558-02-06
ทั้งวัน
50
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
346
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหนองบัวภู เขต 2
2558-02-06
ช่วงเช้า
50
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
347
ห้องประชุมไมตรีจิต เก็บรักษาแบบทดสอบ O-Net
2558-02-04
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
348
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมผู้บริหาร
2558-02-04
ช่วงเช้า
240
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
349
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม กตปน.
2558-02-04
ช่วงบ่าย
30
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
350
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
2558-02-04
ช่วงบ่าย
30
กลุ่มนโยบายและแผน
ศศินันท์
351
ห้องประชุมไมตรีจิต เก็บรักษาแบบทดสอบ O-Net
2558-02-03
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
352
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม รอง ผอ.สพป.สน.3/ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
2558-02-03
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
353
ห้องประชุมใจใส ประชุมสื่อ 60 พรรษา
2558-02-03
ช่วงเช้า
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
354
ห้องประชุมไมตรีจิต เก็บรักษาแบบทดสอบ O-Net
2558-02-02
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
355
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ การจัดซื้อจัดจ้าง
2558-02-02
ช่วงเช้า
220
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
356
ห้องประชุมไมตรีจิต เก็บรักษาแบบทดสอบ O-Net
2558-02-01
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
357
ห้องประชุมไมตรีจิต เก็บรักษาแบบทดสอบ O-Net
2558-01-31
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
358
ห้องประชุมไมตรีจิต เก็บรักษาแบบทดสอบ O-Net
2558-01-30
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
359
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมการจัดกิจกรรมทางไกล
2558-01-30
ช่วงบ่าย
25
กลุ่มอำนวยการ
นายจรัญ สุภาพันธ์
360
ห้องประชุมใจใส ประชุมเจ้าหน้าที่ี
2558-01-30
ช่วงเช้า
10
กลุ่มอำนวยการ
จ.อ.หญิงปิยะพร
[หน้าก่อน = 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12/28 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template