Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
301
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมประธานศูนย์
2558-03-20
ช่วงเช้า
48
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
302
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมสอบครูผู้ช่วย
2558-03-19
ช่วงบ่าย
50
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
303
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมโครงการเขตสุจริต
2558-03-19
ช่วงเช้า
50
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน
304
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
2558-03-18
ช่วงเช้า
25
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุกัลยา ทองนุ้ย
305
ห้องประชุมมิตรภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก
2558-03-18
ช่วงบ่าย
60
กลุ่มนโยบายและแผน
ศศินันท์
306
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหารเขต สพป.สน.3
2558-03-17
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
307
ห้องประชุมมิตรภาพ ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
2558-03-17
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มนโยบายและแผน
ศศินันท์
308
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมภาษาไทย
2558-03-14
ทั้งวัน
200
กลุ่มอำนวยการ
ดร.รัชศักดิ์
309
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ eDLTV
2558-03-11
ทั้งวัน
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนมพร มาตราช
310
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน
2558-03-10
ทั้งวัน
390
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนาตกา ผิวโพนม่วง
311
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมกรรมการวัดความสามารถการอ่าน
2558-03-06
ทั้งวัน
200
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
312
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-03-06
ช่วงเช้า
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
313
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-03-05
ช่วงเช้า
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
314
ห้องประชุมมิตรภาพ จัดแบบทดสอบการอ่าน
2558-03-05
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
315
ห้องประชุมใจใส ประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558
2558-03-05
ช่วงบ่าย
7
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุทธิมา สาริบุตร
316
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-03-04
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
317
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-03-03
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
318
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-03-02
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
319
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-03-01
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
320
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-28
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
321
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)
2558-02-27
ทั้งวัน
90
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
322
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-27
ช่วงเช้า
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
323
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
2558-02-27
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
324
ห้องประชุมใจใส ประชุมกลุ่มนิเทศฯ
2558-02-27
ช่วงเช้า
15
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
325
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-26
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
326
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมชี้เเจงจัดซื้อจัดจ้าง
2558-02-26
ช่วงเช้า
110
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
327
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-25
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
328
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-24
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
329
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุม อกคศ.เขตฯ ครั้งที่ 3/2558
2558-02-24
ช่วงบ่าย
15
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนาตกา ผิวโพนม่วง
330
ห้องประชุมมิตรภาพ เก็บรักษาแบบทดสอบ NT/Las
2558-02-23
ทั้งวัน
10
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/28 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template