Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
1
ห้องประชุมมิตรภาพ พิจารณาการจัดงานวันครู ปี2560
2560-01-11
ช่วงบ่าย
50
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
พิศมัย เลขาโสภณ
2
ห้องประชุมมิตรภาพ บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
2559-08-16
ทั้งวัน
15
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นนทนา
3
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการวางแผนฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.
2559-03-18
ช่วงเช้า
20
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จรัญ สุภาพันธ์
4
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2559-02-12
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
5
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2559-02-11
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
6
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2559-02-10
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
7
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2559-02-09
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย
8
ห้องประชุมไมตรีจิต ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2559-02-08
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย เเสนอุบล
9
ห้องประชุมมิตรภาพ โครงการจักรยานพระราชทาน
2558-12-25
ช่วงเช้า
12
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
10
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมกลั่นกรองจัดสรรตำแหน่งเกษียณ 2558
2558-12-23
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิภาดา ตระกูลเจริญ
11
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2558
2558-12-04
ช่วงเช้า
22
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
12
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558
2558-12-03
ช่วงเช้า
25
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
13
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558
2558-11-26
ช่วงเช้า
25
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
14
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ.
2558-11-20
ช่วงเช้า
100
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
15
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
2558-11-17
ช่วงเช้า
20
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
16
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ กศน.สัญจร
2558-11-10
ทั้งวัน
100
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.อาละดิลล์
17
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2558-11-04
ช่วงเช้า
220
กลุ่มอำนวยการ
จินดา แสนสุริวงศ์
18
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประชุมชี้แจงการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)
2558-11-03
ทั้งวัน
20
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย เเสนอุบล
19
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม ก.ต.ป.น.
2558-11-02
ช่วงบ่าย
30
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
20
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม ผู้บริหารเขต
2558-10-27
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
จินดา แสนสุริวงศ์
21
ห้องประชุมมิตรภาพ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2558-10-26
ช่วงเช้า
20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนนทนา แก้วจุลลา
22
ห้องประชุมมิตรภาพ เกลี่ยลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
2558-10-26
ช่วงบ่าย
10
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนนทนา แก้วจุลลา
23
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ซ้อมรำ
2558-10-26
ทั้งวัน
14
กลุ่มนโยบายและแผน
วัชระ
24
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2558-10-22
ช่วงเช้า
80
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุทธิมา สาริบุตร
25
ห้องประชุมใจใส ประชุมเกลี่ยอัตราพนักงานราชการและลูกจ้าง
2558-10-21
ทั้งวัน
10
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิภาดา ตระกูลเจริญ
26
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมครูวิทย์-คณิต
2558-10-21
ช่วงเช้า
30
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิภาดา ตระกูลเจริญ
27
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมคณะร่างจัดทำแผน 2559
2558-10-21
ช่วงบ่าย
30
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
28
ห้องประชุมมิตรภาพ ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
2558-10-20
ทั้งวัน
80
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์
29
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
2558-10-20
ช่วงเช้า
80
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์
30
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
2558-10-20
ช่วงบ่าย
80
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พัทธนันท์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/28 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template